Om Mottagningen

Mottagningen för specialiserad fysioterapi har över 20 års erfarenhet av fysioterapi/sjukgymnastik och innehar ett vårdavtal med Region Stockholm inom specialiserad fysioterapi, OMT och Mental Hälsa. ( inom kort kommer fler vårdgivare att knyta sig an till mottagningen, då kommer hemsidan att uppdateras och mer information ges)

OMT, Ortopedisk Manuell Terapi är ett internationellt specialist område inom fysioterapi/sjukgymnastik vilket innebär att Sjukgymnasten/fysioterapeuten är specialiserad på att undersöka, bedöma och behandla klienterna utifrån ett kliniskt evidensbaserat resonemang. Vilket i sig leder till en heltäckande evidensbaserad behandling av såväl akuta som långvariga smärtproblem från rörelsesystemet, det så kallade Neuro-Muskulo-Skeletala systemet.

Mental Hälsa är ett vitt begrepp men innebär att fysioterapeuten har fördjupade kunskaper i behandlingsmetoder som hjälper vid exempelvis stress och utmattning, depression, ångest och posttraumatiska tillstånd.  Med fysioterapi inriktat på Mental hälsa kan du öka din förståelse om hur kroppsupplevelser hör ihop med känslor, tankar, behov och handlingar. Genom ex. att arbeta med rörelse, stillhet och medveten närvaro kan du bli mer medveten om din egen förmåga och stärka din självkänsla och tillit till kroppen.  Behandlings metoderna är vetenskapligt utvärderade och behandling kan ske   både individuellt och i grupp.

Mottagningen innehar även fördjupad kompetens inom områden som beteendemedicin, psykisk hälsa och ohälsa,  akupunktur (både som smärtlindring och inom onkologi dvs läkemedels inducerade värmevallningar och svettningar såväl som muntorrhet) samt rehabiliterande träning, och enklare hjälpmedelsförskrivning. Mottagningen utför även bedömning av fysisk förmåga både enl. TIPPA - instrumentet, Test instrument for Profile of Physical Ability  samt övriga bedömningsinstrument som är indikerade utifrån behov och diagnosfråga.  

Fysioterapeuterna är verksamma som handledare för fysioterapeuter under grund- och vidareutbildning. Klinisk handledning av både fysioterapeut studenter samt läkarstudenter, är en integrerad del av den dagliga verksamheten.  På mottagningen kommer även framöver inneha Privata aktörer,  Psykologmottagning, Psykoterapeuter (privat vård) samt  Företags Hälsovård.  

Målet är att alltid sträva efter ett aktivt liv med ökat välbefinnande